North america

Global Trading Investment Knowledge in Stock Markets : USA (Dow Jones, Nasdaq), Canada (TSX), Thailand(SET)

Monday, March 21, 2011

The best stocks You can BUY 2010 - ภาค Overview


ฝรั่ง เขาซื้อ ขายหุ้นอะไรกัน ไว้มาเล่าให้ฟังกันเป็นตัวๆ  เขียนวิธีวิเคราะห์แนวบ้าน บ้านไปเยอะแล้ว มาลองหุ้นจริงๆ กันบ้านว่า มีแนวโน้มอย่างไร  ศึกษาฝรั่งบ้าง กว่า จะถึงเมืองไทย มันอีกนาน ไงก็มองภาพแนวโน้มของตลาดเมืองไทยออกว่าไปทางไหน ( 3G ยังไม่มีใช้เลย ขำ ขำ )   ไว้มาเขียนให้ฟัง ยามว่าง เก็บของกลับบ้าน ^-^

No comments:

Post a Comment